Data powstania strony 14 VI 2000r.

Data ostatniej modyfikacji 13 XII 2008r.


Indeks nazw roślin, które omawiam w witrynie

( wg nazw polskich )

 


Niektóre z tych roślin rosną w moim stawie. Inne rosły u mnie, lecz zmarniały... O innych tylko marzę...

 

Przy symbolu kolorem "czerwonym"oznaczono liczbę moich zdjęć lub autoryzowanych przeze mnie.

 

Rośliny wodne, nadwodne, przywodne, pływające, podwodne i okołowodne
:-)))




Bobrek
trójlistkowy



Menyanthes
trifoliata




Czermień
błotna



Calla
palustris





16



Grążel żółty



Nuphar lutea
Nuphar luteum





35



Grzybień



Nymphaea





77



Grzybień biały -
chwast w stawiku



Nymphaea alba L.





12



Hiacynt
wodny



Eichhornia
crassipes





27



Jaskier
wodny



Ranunculus
aquatilis





18



Jeżogłówka
gałęzista



Sparganium
erectum




Kaczeniec,
knieć błotna



Caltha
palustris




Kosaciec żółty,
irys



Iris
pseudacorus





15



Kotewka,
orzech wodny



Trapa natans




Krwawnica
pospolita



Lythrum
salicaria




Manna mielec



Glyceria
maxima





12



Mięta
nadwodna



Mentha
aquatica




Moczarka
kanadyjska



Elodea
canadensis




Oczeret
jeziorny



Schoenoplectus lacustris
lub
Scirpus lacustris





16



Osoka
aloesowata



Stratiotes
aloides





14



Pałka
szerokolistna



Typha
latifolia





14



Pływacz
zwyczajny



Utricularia
vulgaris





11



Ponikło błotne



Eleocharis palustris





15



Przetacznik
bobowniczek



Veronica
beccabunga




Przęstka pospolita



Hippuris
vulgaris




Ramienica krucha



Chara fragilis




Rdest
ziemnowodny



Polygonum
amphibium




Rdestnica
pływająca



Potamogeton
natans





8



Rdestnica
kędzierzawa



Potamogeton
crispus





6



Rogatek
sztywny



Ceratophyllum
demersum





9



Rozpław
sercowaty



Pontederia
cordata




Rzęsa
wodna
(rzęsa drobna)



Lemna
minor





21



Rzęśl
bagienna



Callitriche
palustris





7



Salwinia
pływająca



Salvinia
natans




Sit
rozpierzchły



Juncus
effusu





5



Strzałka
wodna



Sagittaria
sagittifolia




Tatarak



Acorus calamus




Topian,
pistia



Pistia stratiotes




Trzcina



Phragmites
australis




Wgłębik
pływający



Ricciocarpus
natans





10



Wywłócznik
kłosowy



Myriophyllum
spicatum





17



Żabieniec
babka wodna



Alisma
plantago-
aquatica





18



Żabiściek
pływający



Hydrocharis
morsus-ranae





12

 


Dzikie rośliny lądowe do otoczenia naturalistycznego, ogrodowego stawu




Krwiściąg
lekarski



Sanguisorba
officinalis




Nawłoć
kanadyjska
mimoza



Solidago
canadensis





23



Pięciornik
gęsi



Potentilla
anserina





8



Sadziec
konopiasty



Eupatorium
cannabinum




Wierzbówka
kiprzyca



Epilobium
angustifolium





15



Wrotycz
pospolity



Tanacetum
vulgare

 

 

Rośliny chronione

 




Rosiczka okrągłolistna



Drosera rotundifolia






11




Ostatnie
modyfikacje, nowe opisy, nowości i inne zmiany

13 XII 2008 nowa podstrona o grążelu - 14 zdjęć Ewy i opis jej grążela w jej stawiku
22 XI 2008 grzybień biały - chwast w stawiku
19 IV 2008 nowa strona - rosiczka
12 XI 2006 nowa strona, nowa roślina - grążel żółty, 21 moich zdjęć


7 VII 2006 strona wgłębik pływający - 10 moich zdjęć
26 III 2006 strona jaskier wodny - całkowiecie nowa wersja strony - i moje 18 zdjęć
18 II 2006 strona osoka aloesowata przerobiona po 5 latach - zupełnie nowe zdjęcia - oczywiście moje , nowy opis rośliny
29 X 2005 po pieciu latach zupełnie nowa strona grzybienia - 77 zdjęć!!!!
4 IX 2005 całkowita zmiana na stronie rzęsa
19 VIII 2005 generalna zmiana strony "nawłoć kanadyjska"
17 VII 2005 kolejna strona w mojej wytrynie o nowej roślinie - pływacz zwyczajny
15 III 2005 zupełnie nowa wersja strony - wierzbówka kiprzyca
10 II 2005 nowa strona o nowej roślinie - dziś po raz pierwszy na mojej stronie ponikło błotne - piękna, niedoceniana roślina wodna
23 I 2005 po czterech latach generalne zmiany na stronie rogatka sztywnego
4 I 2005 zupełnie nowa wersja strony - hiacynt wodny
20 XI 2004 nowa strona - oczeret jeziorny
29 X 2004 kolejna roślina w mojej witrynie - to żabiściek pływający - malutka, drobniutka rodzima roślinka, która również powinna rosnąć w naszych ogrodowych stawach
18 V 2004 nowa strona - tym razem roślina lądowa - pięciornik gęsi - jak zwykle wyłącznie moje zdjęcia
4 V 2004 nowa strona - wywłócznik kłosowy - jak zwykle wyłącznie moje zdjęcia
21 III 2004 zbudowałem stronę o rdestnicy kędzierzawej - jak zwykle wyłącznie moje zdjęcia
24 IX 2003 skończyłem stronę o czermieni błotnej - dodałem 9 nowych zdjęć
9 IX 2003 strona: czermień błotna
27 VIII 2002 strona: rozpław sercowaty
21 VIII 2002 7 nowych zdjęć z mojego ogrodu na stronie: krwiściąg lekarski
15 VIII 2002 dwa zdjęcia nawłoci kanadyjskiej
14 VIII 2002 jedno moje zdjęcie na stronie krwawnica pospolita
21 VII 2002 strona: ramienica krucha
28 XI 2001 strona: krwiściąg lekarski
29 IX 2001 strona: rdestnica pływająca
29 VIII 2001 strona: rdest ziemnowodny
22 VIII 2001 cztery nowe moje zdjęcia na stronie krwawnica pospolita
10 VIII 2001 strona: wierzbówka kiprzyca
3 VIII 2001 strona: wrotycz pospolity
28 VII 2001 strona: nawłoć kanadyjska
15 VII 2001 strona: sadziec konopiasty
8 VII 2001 strona: krwawnica pospolita
5 VII 2001 strona: hiacynt wodny
10 VI 2001 strona: jaskier wodny
1 VI 2001 strona: rzęsa wodna
30 V 2001 strona: strzałka wodna
27 V 2001 gotowa strona o bobrku trójlistkowym
22 IV 2001
gotowa strona o rogatku
17 IV 2001 gotowa strona o tataraku
11 IV 2001 gotowa strona o przetaczniku
8 IV 2001
gotowa strona o moczarce kanadyjskiej
27 III 2001 powstała strona o osoce aloesowatej
24 III 2001 powstała strona o kaczeńcu
19 III 2001 powstała strona o topianie
5 III 2001 powstała strona o kotewce
5 III 2001 narodziny tej strony-menu


 


 

 

Valid HTML 4.01 Transitional
Ta strona spełnia standardy kodu HTML 4.01 Transitional